•                                                                                                                                                                                             

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ stavrakis

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ stavrakis

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ stavrakis « Ενέργεια ηλεκτρικά scooter »

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», που εδρεύει στα Τρίκαλα (3Ο χλμ. Τρικάλων-Καρδίτσης) καθώς και η ανώνυμη εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ» που εδρεύει στα Ιωάννινα (10ο χλμ. Ιωαννίνων –Άρτας), (εφεξής «Διοργανώτρια») όπως νόμιμα εκπροσωπούνται από τον Σταυράκη Παύλο του Μιχαήλ, διοργανώνουν προωθητική ενέργεια «ηλεκτρικά scooter » (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι»).

2. Στην Προωθητική Ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, ηλικίας άνω των 18 ετών (εφεξής Συμμετέχων).

3. Η Προωθητική Ενέργεια θα διαρκέσει από 06/04/2018 έως 30/09/2018 (εφεξής «η Διάρκεια») και τα δώρα που θα κληρωθούν είναι τέσσερα (4) ηλεκτρικά scooter Yadea Diamond.

4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, μειώσει ή να διακόψει τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας ή και να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια οποτεδήποτε για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγους ανωτέρας βίας ή γενικά σπουδαίο λόγο και με προηγούμενη ειδοποίηση με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της. Οποιαδήποτε αλλαγή θα ανακοινώνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διοργανώτριας www.stavrakis.com.gr (εφεξής το «site»).

5. Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια, απαιτείται η αγορά προϊόντων ύψους 150,00€ και άνω. Oι πιθανότητες συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου αυξάνονται ως ακολούθως :

α) για αξία 150,00€ έως 399,99€ , ένα (1) κουπόνι συμμετοχής

β) για αξία 400,00€ έως 799,99€ , δύο (2) κουπόνια συμμετοχής

γ) για αξία 800,00€ έως 1.199,99€ , τρία (3) κουπόνια συμμετοχής

δ) για αξία 1.200,00€ έως 1.599,99€ ,τέσσερα (4) κουπόνια συμμετοχής

ε) για αξία 1.600,00€ και άνω , πέντε (5) κουπόνια συμμετοχής .

6. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εξαιρούνται οι μεταπωλητές) το οποίο προβαίνει στην αγορά προϊόντων θα καταχωρείται αυτόματα ως Συμμετέχων στην Προωθητική Ενέργεια αφού συμπληρώσειμε την καθοδήγηση της προωθητικής ομάδας, τα κουπόνια που του αναλογούν ύστερα από την επίδειξη του παραστατικού συναλλαγής, από όπου και θα διαπιστώνεται η αξία των αγορών που πραγματοποίησε. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να προμηθεύονται τα κουπόνια από τα γραφεία κίνησης της Διοργανώτριας.

7. Δεν γίνονται δεκτά κουπόνια συμμετοχής που δεν φέρουν τα πεδία για το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση, τον αριθμό παραστατικού συναλλαγής και το τηλέφωνο επικοινωνίας επιμελώς συμπληρωμένα, είναι μη ευανάγνωστα ή έχουν φθαρεί. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του συμμετέχοντα στην περίπτωση που ένα κουπόνι συμμετοχής δεν πληρεί τους παραπάνω όρους εγκυρότητας και μπορεί να τον αποκλείσει από την Προωθητική ενέργεια σε οποιοδήποτε στάδιο , ακόμα και κατά την παραλαβή του δώρου.

8. Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών αυξάνοντας έτσι περισσότερο τις πιθανότητες να αναδειχθεί νικητής σε μία από τις προγραμματισμένες κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα κληρώσεις.

9. Από την Προωθητική Ενέργεια εξαιρούνται οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι άμεσα ή έμμεσα στην Διοργανώτρια οι συγγενείς αυτών α΄ βαθμού καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

10. Στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας έχουν προγραμματιστεί 2 κληρώσεις μέσω των οποίων θα αναδεικνύεται 1 νικητής και 2 επιλαχόντες κάθε φορά για κάθε κατάστημα. Η πρώτη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιουλίου 2018 και ώρα 20:00μμ και η δεύτερη και τελική κλήρωση στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20:00μμ παρουσία συμβολαιογράφου. Οι νικητές θα κερδίσουν από 1 ηλεκτρικό scooter Yadea Diamond.

11. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα των δώρων.

12. Τα Δώρα δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

13. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και θα ανακοινωθούν στα καταστήματα , στο Facebook και στο site της Διοργανώτριας. Η αποδεδειγμένη αδυναμία επικοινωνίας με τον νικητή ή με τον εκάστοτε επιλαχόντα , ισοδυναμεί με άρνηση παραλαβής του δώρου κατά τα ανωτέρω. Οι νικητές οφείλουν να παραλάβουν το δώρο από την έδρα της επιχείρησης εντός τριάντα (30)ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν προσέλθει για την παραλαβή του δώρου εντός της ανωτέρω προθεσμίας κρίνεται άκυρη η συμμετοχή του και το δώρο περιέχεται πλέον στον πρώτο ή δεύτερο επιλαχόντα.

14. Η Διοργανώτρια δικαιούται εφόσον επιθυμεί, κατά την διαδικασία παράδοσης του δώρου, να ζητήσει από τον νικητή την επίδειξη εγγράφων που να αποδεικνύουν ότι πληρεί τους παρόντες όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό (ενδεικτικά δελτίο ταυτότητας) και την υπογραφή δήλωσης ότι παρέλαβε το δώρο ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου τυχόν υποδειχθεί. Άρνηση κάποιου νικητή να προβεί στις ενέργειες αυτές, εφόσον του ζητηθεί, νομιμοποιεί την Διοργανώτρια να αρνηθεί την χορήγηση του δώρου του νικητή, μη δικαιούμενου να προβάλει οιαδήποτε αξίωση έναντι αυτής.

15. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του δώρου από τον νικητή είναι η μη ύπαρξη ανεξόφλητης οφειλής του προς την Διοργανώτρια, σε διαφορετική περίπτωση χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου, το οποίο περιέχεται πλέον στον πρώτο ή δεύτερο επιλαχόντα.

16. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους της προωθητικής ενέργειας κατά την εύλογη κρίση της. Κάθε τροποποίηση των παρόντων όρων θα ανακοινώνεται στο Site της Διοργανώτριας.

17. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού στο σύνολό τους.

18. Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στον συμβολαιογράφο κο Μπουρνάζο Δημήτριο που εδρεύει στα Τρίκαλα επί της οδού Χατζηγάκη 6.

19. Οι όροι συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στο site της Διοργανώτριας www.stavrakis.com.gr και στο facebook.

20. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον Διαγωνισμό αρχικά θα καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσής της από την αρμόδια επιτροπή που ορίζεται για τις Κληρώσεις και σε περίπτωση μη επίλυσης θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια Τρικάλων και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.